ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,350 รายการ

อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/11/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125558027401
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มีเดีย โค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62020400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/08/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553095157
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


วี ซัคเซส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61090300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/07/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0555560000308
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ใจดี ช้อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/11/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0465561000795
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เบบี้บลูม (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของเอกสาร

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23/07/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0405561003042
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


คิง โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26/12/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125561036041
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เมก้าเทรนด์ 4.0 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/02/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560032319
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

ยกเลิกการรับเรื่อง

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/07/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105541041740
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tyrepac.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62040400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/11/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561191976
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


สมาร์ท ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/06/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135557010261
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.pr9.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/08/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544080517
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/03/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561043756
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอสเค อินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/08/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557119123
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มาย่า แอนด์ โค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62030400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31/10/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557162428
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62030400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04/01/2005

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105548000241
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ชาป่า ปัญจขันธ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/11/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135561025421
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.bangkok.mandarinorientalshop.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62020400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15/09/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107536001028
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ดีนิว จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/09/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560164088
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12/11/2008

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125551014184
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มุตตา (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.muttathailand.co.th
www.muttathailand.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/06/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561093516
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่