ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,164 รายการ

เซโฟรา ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.luxola.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/04/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557058604
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


สยาม โคออพ เวิร์ล วายด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09/04/2009

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105552037013
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


รับทรัพย์ มีเดีย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/09/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554118771
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.1344delivery.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

60040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/04/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107537001170
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801151
29/08/2018 - 28/08/2021

เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.beautysystem.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09/05/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107537001366
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nobileonline.in.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/04/2013

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107556000264
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็ม.ซี. โปรโมชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/08/1987

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105530039102
ร้าง
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.aimstarnetwork.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

60070400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/09/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545093221
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801202
29/08/2018 - 28/08/2021

เอ็ม วิชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.s-estore.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/01/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545006515
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็ม3 เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.m3shoppe.in.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/08/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105546095333
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเน็ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.anet.net.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

46060400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/12/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105538145637
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801150
29/08/2018 - 28/08/2021

เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ideameclub.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

58120400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/07/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135544002796
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801149
29/08/2018 - 28/08/2021

เอ็กซ์ตร้าฟอร์ม แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.extra-form.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/07/1996

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0735539001803
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเจนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.accorp59.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

60020400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/05/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105559081182
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801145
29/08/2018 - 28/08/2021

ไฮ เกท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/10/2006

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105549125055
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอชเอสที เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09/08/2006

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105549095873
เสร็จการชำระบัญชี
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเซิร์ทส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.acerts.net

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/05/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534043139
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอดิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.edin.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

59090400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/05/2004

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105547068721
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801146
29/08/2018 - 28/08/2021

เอที.พีแอล.บิสสิเนสกรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/03/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0655546000087
ล้มละลาย
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.suuntobyngg.com
www.suuntoth.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

59050400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/06/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555081331
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801147
29/08/2018 - 28/08/2021