ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,398 รายการ

ไลฟ์สไตลส์ แปซิฟิค ริม (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/06/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544060761
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มาร์เก็ตติ้ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/02/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105536022376
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็นโอพี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28/04/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105542030431
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


จาปิน (กรุงเทพ) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/03/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543028767
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


คำสุข้าวไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/06/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0605544000195
ร้าง
ห้าแสนบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


รีนา-แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/08/1982

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105525028475
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ซูรู - อิ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/12/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0115545010482
เสร็จการชำระบัญชี
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ซี.บี.พี.เวิลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

WWW.CBPWORLD.COM

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/12/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534124864
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


วิน วิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

30080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/08/1987

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105530040712
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โฌลีน ดิฟฟิวชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/12/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105537143401
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thai.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/05/1997

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105540045539
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


สหไดเร็กชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/03/1973

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105516002680
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/04/1996

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0145539000489
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเซี่ยน เจมส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31/07/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105538090263
ล้มละลาย

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amwayshopping.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

28030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/03/1985

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105528010089
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.Daxin.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09/05/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0945538000101
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.srithaisuperware.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

46010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/07/1979

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105522012942
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เค - ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

เสนอนายทะเบียน (ออกเลขที่คำขอ/RR)

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/12/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543112717
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่