ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,351 รายการ

ซี.บี.พี.เวิลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

WWW.CBPWORLD.COM

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/12/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534124864
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


วิน วิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

30080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/08/1987

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105530040712
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โฌลีน ดิฟฟิวชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/12/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105537143401
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thai.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/05/1997

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105540045539
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


สหไดเร็กชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/03/1973

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105516002680
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/04/1996

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0145539000489
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเซี่ยน เจมส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31/07/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105538090263
ล้มละลาย

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amwayshopping.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

28030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/03/1985

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105528010089
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.Daxin.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09/05/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0945538000101
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.srithaisuperware.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/07/1979

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105522012942
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เค - ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

เสนอนายทะเบียน (ออกเลขที่คำขอ/RR)

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/12/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543112717
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่