ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,244 รายการ

เมก้าเทรนด์ 4.0 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/02/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560032319
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

ยกเลิกการรับเรื่อง

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/07/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105541041740
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/11/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561191976
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


สมาร์ท ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/06/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135557010261
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/08/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544080517
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/03/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561043756
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอสเค อินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/08/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557119123
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มาย่า แอนด์ โค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31/10/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557162428
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04/01/2005

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105548000241
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ชาป่า ปัญจขันธ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/11/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135561025421
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.bangkok.mandarinorientalshop.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62020400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15/09/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107536001028
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ดีนิว จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/09/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560164088
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12/11/2008

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125551014184
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มุตตา (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/06/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561093516
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


นิวช้อป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

เสนอนายทะเบียน (ออกเลขที่คำขอ/RR)

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/09/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554122565
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โปรเฟรม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.proframe.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62020400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/08/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0735561005794
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.avianceshop.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

45110400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/11/2005

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105548146181
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801106
29/08/2018 - 28/08/2021

ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/01/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105546007612
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอสแอนด์เอส อินฟินิตี้ไลฟ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22/07/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558119691
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เซนต์แมรี่ เฮล์ธ แอนด์ บิวตี้ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30/03/2005

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125548004327
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่