ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,253 รายการ

เอ็ม.ซี. โปรโมชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/08/1987

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105530039102
ร้าง
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.aimstarnetwork.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60070400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/09/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545093221
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801202
29/08/2018 - 28/08/2021

เอ็ม วิชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.s-estore.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/01/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545006515
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็ม3 เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.m3shoppe.in.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/08/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105546095333
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเน็ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.anet.net.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

46060400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/12/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105538145637
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801150
29/08/2018 - 28/08/2021

เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ideameclub.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

58120400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/07/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135544002796
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801149
29/08/2018 - 28/08/2021

เอ็กซ์ตร้าฟอร์ม แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.extra-form.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/07/1996

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0735539001803
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเจนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.accorp59.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60020400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/05/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105559081182
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801145
29/08/2018 - 28/08/2021

ไฮ เกท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/10/2006

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105549125055
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอชเอสที เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09/08/2006

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105549095873
เสร็จการชำระบัญชี
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเซิร์ทส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.acerts.net

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/05/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534043139
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอดิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.edin.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59090400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/05/2004

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105547068721
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801146
29/08/2018 - 28/08/2021

เอที.พีแอล.บิสสิเนสกรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/03/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0655546000087
ล้มละลาย
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.suuntobyngg.com
www.suuntoth.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59050400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/06/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555081331
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801147
29/08/2018 - 28/08/2021

เอ็น.พี.ออโต้พาร์ท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.cshdealer.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22/08/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105538099538
เสร็จการชำระบัญชี

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็นซีจี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.naneyohandler.net

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12/01/1982

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105525001160
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็นซีวายอินเตอร์เทรด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.vinobeautyplus.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60090400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/10/2004

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105547136840
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801148
29/08/2018 - 28/08/2021

ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

57070400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/07/2009

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105552070533
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801108
29/08/2018 - 28/08/2021

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.unilife.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

45110400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/05/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105541032813
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801107
29/08/2018 - 28/08/2021

ไบโอนิสต้า จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/03/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543032241
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่