ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,164 รายการ

อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.elidefire.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

60020400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/06/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0205542003581
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801141
29/08/2018 - 28/08/2021

ออริจินอล เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/05/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0305557001716
แปรสภาพ
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thai.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/09/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107544000094
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ออราจิส เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.oragin.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

60090400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/11/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557165559
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801065
29/08/2018 - 28/08/2021

ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.officemate.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

46010400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/06/2008

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107551000134
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801031
29/08/2018 - 28/08/2021

อิทส์ คูลเลอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.itscooler.asia/home

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/10/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0205559031419
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ออนเนสบี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.honestbee.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

60090400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09/06/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105559088136
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801137
29/08/2018 - 28/08/2021

อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amarinbooks.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15/06/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107536000480
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.naiin.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

47040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26/10/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105536122664
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801136
29/08/2018 - 28/08/2021

อาเมสซี่ เวิลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amazieworld.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/12/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105559190101
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.officecentre.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/10/1996

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105539113917
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.shop.adidas.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/07/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105537081287
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อัลลิเจนซ์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.accorhotels.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

46010400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/06/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105541034930
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801140
29/08/2018 - 28/08/2021

แด่กัลยาณมิตตา

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.smile-unit.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

58120400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/03/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0103558005731
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าแสนบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801170
29/08/2018 - 28/08/2021

แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.maxcyber.com
www.pacnic.net

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/08/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105538094901
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


หมอมวลชน 2000 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mmc.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

58010400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/02/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125543001311
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801205
29/08/2018 - 28/08/2021

เสียงประชาชนไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

58010400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12/02/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553022320
ยังดำเนินกิจการอยู่
เจ็ดล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801135
29/08/2018 - 28/08/2021

อะโทมี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.atomy.com/th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

60060400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22/07/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105559111944
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801139
29/08/2018 - 28/08/2021

ซุปเปอร์บี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/06/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555079418
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


สุดธนา (2534) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ifeelpure.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนขายตรง

58080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/01/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534000081
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801134
29/08/2018 - 28/08/2021